top of page
  • Снимка на автораАтанас Клинков

План за възстановяване на България. Какво ще се финансира

България ще получи 13 млрд. лева по Плана за възстановяване. Какво финансиране може да очаква бизнесът?

Европейската комисия одобри Плана за възстановяване. Очаква се до месец той да бъде одобрен и от Съвета на Европа, след което България ще може да стартира изпълнението му. В него е заложена част за икономическа трансформация, която цели бързо възстановяване на българските предприятия. Това ще стане чрез два механизма – безвъзмездно финансиране със самоучастие от фирмите и финансови инструменти (дялови и дългови).


Безвъзмездното финансиране ще бъде предоставено чрез следните финансиращи процедури:


Процедура за технологична модернизация


Процедурата цели повишаване на ефективността на производствения процес и намаляване на производствените разходи. Ще се финансира закупуване на ново технологично оборудване с акцент върху дигитализацията на производствените процеси. Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия от производствения сектор; архитектурни и инженерни дейности; производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика; радио и ТВ дейност; дейности в областта на информационните технологии; информационни услуги; научноизследователска и развойна дейност. Процентът на финансиране е 50%. Максималният размер на помощта за индивидуален проект се очаква да бъде до 200 000 евро. Общият бюджет на процедурата е 260 000 000 лева. Очаква се да стартира през лятото на 2022 г.


Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност


Ваучерната схема ще подпомага внедряване на цифрови технологии и въвеждане на мерки за осигуряване на киберсигурност в предприятията. Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия от всички сектори на икономиката, с изключение на сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“, сектор В „Добивна промишленост“, сектор F „Строителство“, сектор Р „Образование“ и сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“. По схемата ще могат да се финансира хардуер, ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения, ЕРП, СРМ и др. Максималният размер на помощта ще бъде до 20 хил. лева под формата на ваучери. Общият бюджет на процедурата е в размер на 30 600 000 лева. Очаква се да стартира през лятото на 2022 г.


Процедура за изграждане на ВЕИ в комбинация с батерии


Процедурата подкрепя прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на предприятията. По нея ще се финансира изграждане на нови ВЕИ (до 1 MW) за собствено потребление в комбинация с батерии. Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия от всички сектори с изключение на сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“. Процентът на финансиране е 50%. Общият бюджет на процедурата е в размер на 200 000 000 лева. Очаква се да стартира през лятото на 2022 г.


Процедура за кръгова и нисковъглеродна икономика


По тази процедура ще се предоставя подкрепа за преход към кръгова икономика чрез въвеждане на кръгови модели на производство и потребление, стандартизиране в областта на околната среда и насърчаване на технологии, свързани с рециклиране и повторна употреба на отпадъци, ремонт и използване на продукти на биологична основа. Допустими кандидати са всички категории предприятия от сектор С „Преработваща промишленост“. Процентът на финансиране е 50%. Общият бюджет на процедурата е 180 000 000 лева. Очаква се да стартира през есента на 2022 г.


Повече информация за актуалните и предстоящи процедури може да видите в секция Финансиращи процедури.


Ако имате интерес да кандидатсвате по някоя от предстоящите процедури, може да попълнете Безплатната оценка на фирма или директно да се свържете с нас.


Автор: Атанас Клинков,

управител на "ИНСКЕЙЛ" ЕООД


Commentaires


bottom of page