top of page
  • Снимка на автораАтанас Клинков

План за възстановяване е изпратен към ЕК

Със средствата от Плана се очаква да започнат първите грантови финансирания за бизнеса в началото на 2022 г.

Европейската комисия получи официален план за възстановяване и устойчивост от България. В плана се определят реформите и проектите за публични инвестиции, които България планира да осъществи с подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост.


България поиска безвъзмездни средства в размер на общо 6,6 милиарда евро по Механизма за възстановяване и устойчивост.


Планът на България е структуриран около четири стълба: Иновативна България, Зелена България, Свързана България и Справедлива България. Планът включва мерки в области като декарбонизацията на икономиката, образованието и уменията, научните изследвания и иновациите, интелигентната промишленост, енергийната ефективност, устойчивото селско стопанство, цифровата свързаност, социалното приобщаване и здравеопазването. Проектите в плана обхващат целия жизнен цикъл на Механизма за възстановяване и устойчивост до 2026 г. В плана се предлагат проекти във всички седем европейски водещи области.


Следващи стъпки


Комисията ще оцени плана на България въз основа на единадесетте критерия, установени в регламента, и ще превърне съдържанието му в правно обвързващи актове. Тази оценка ще включва преглед на това дали планът допринася за ефективното преодоляване на всички или на значителна част от предизвикателствата, набелязани в съответните специфични за всяка държава препоръки, отправени в контекста на европейския семестър. Комисията ще оцени също така дали в плана е предвидено поне 37 % от разходите да са за инвестиции и реформи в подкрепа на целите в областта на климата и поне 20 % — за цифровия преход.

По правило Съветът ще разполага с четири седмици, за да приеме предложението на Комисията за решение за изпълнение на Съвета.


Може да се запознаете с Плана за възстановяване и устойчивост тук


Ако имате интерес да кандидатсвате по някоя от предстоящите процедури, финансирани от Плана, моля попълнете Безплатната оценка на фирма


Автор: Атанас Клинков,

управител на "ИНСКЕЙЛ" ЕООД


Comments


bottom of page