top of page
  • Снимка на автораАтанас Клинков

Управление и изпълнение на европроект

Какво представлява изпълнението на един проект и какво трябва да знаете.

Изпълнението на един проект започва след сключването на Грантов договор (АДБФП) и продължава до приключването на всички заложени дейности. През този етап се изпълнява заложеното в проектното предложение, точно както е описано.

В процеса на изпълнение е възможно да се правят само минимални промени в заложеното в проектното предложение.Планиране и изготвяне на график


В тази фаза се определя последователността и времевия период за изпълнение на проектните дейности: кога ще се проведат процедури за избор на изпълнители, кога ще се извършат доставките и услугите, кога ще се отчитат извършените разходи и т.н.


Провеждане на процедури за избор на изпълнители


След планиране на изпълнението се преминава към избор на доставчици и изпълнители за заложените в проекта активи и услуги. Изпълнителите се избират чрез провеждане на Публични процедури (Електронно се публикува Публична покана, която съдържа минималните изисквания, които сте избрали). След това се извършва оценка на подадените оферти и се сключват договори със спечелилите кандидати.

В някои случаи изборът на изпълнители може да бъде направен без провеждане на процедура, а само с представянето на две конкурентни оферти.


Мониторинг на сключените договори


На тази фаза се следи дали изпълнението на доставките и услугите отговаря на всички условия (срокове, технически параметри и др.), заложени в сключените договори. Изключително важно е изпълнението да отговаря на 100% на заложеното в сключените договори.


Отчитане на проекта


През тази фаза се отчитат извършените разходи и се възстановяват изразходваните средства. Имате три възможности за отчитане:

Авансово плащане – може да получите авансови средства за започване на работата по проекта срещу банкова гаранция за сумата.

Междинно отчитане – по време на изпълнението на проекта може да отчетете част от извършените разходи и да възстановите разходваните средства.

Финално плащане – след приключване на проекта ще възстановите всички направени разходи.


Отчитането се извършва чрез събирането на информация и документи за извършените до момента дейности. Това могат да бъдат технически документи (паспорти, ръководства, снимки и др.) и финансови документи (фактури, платежни и др.). След събиране на цялата информация се подготвят Технически и Финансов отчет и се изпращат за проверка през електронна система.

След одобрението на отчета се възстановяват направените разходи.


Ако имате интерес да кандидатсвате за финансиране с нас или да управляваме проекта Ви, може да ни пишете Тук или да попълните Безплатна оценка на фирма.


Автор: Атанас Клинков,

управител на "ИНСКЕЙЛ" ЕООД

Comments


bottom of page