top of page

Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения

r510_9_seal_of_excellence_v2-2_edited.jpg
Icon-2.png

За процедурата

Подкрепа за български предприятия за изпълнение на проекти, отличени с „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет за периода 2018-2023 г. в конкурсните сесии на програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“.

 

Обществено обсъждане

Общ бюджет: 118 560 000 лева

Период за изпълнение на проекти: 24 месеца

 

Средства от: Националния план за възстановяване и устойчивост.

group-2600764.png

Допустими кандидати

1. Търговци по ТЗ или Закона за кооперациите.

2. Микро, Малки и Средни предприятия, регистрирани преди 31.12.2019 г.

3. Предприятия, чиито проекти са отличени с „Печат за високи постижения“ по програми “Хоризонт 2020” и “Хоризонт Европа” в периода от 2018 г. до 2023 г. вкл. (Seal of Excellence, SoE);

noun_Euro_2328342_edited_edited_edited.png

Размер на финансиране

Размер на финансиране: равен на размера на финансирането по проекта, отличен с „Печат за високи постижения“ от програмите „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“, но не повече от 4 889 575 лв.

Интензитет на финансиране до: 70% от стойността на проекта.

gear-6_edited.png

Допустими разходи

​Допустими са категориите, максимално допустимите размери и методи за изчисляване на разходите, посочени в проектното предложение, отличено с “Печат за високи постижения” по програмите „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“, както следва:

  • Преки разходи за възнаграждения

  • Разходи за закупуване на ДМА

  • Разходи за амортизация на налично собствено оборудване и инструменти

  • Разходи за материали и консумативи

  • Разходи за командировки

  • Разходи за придобиване на специализиран софтуер

  • Разходи за предоставяне на сертификат за финансово становище

  • Други разходи

bottom of page