top of page

Грант за батерии над 10MW за съхранение на енергия от ВЕИ (RESTORE)

Original_edited_edited.png
Icon-2.png

За процедурата

Безвъзмездната финансова помощ за съоръжения за съхранение на електрическа енергия по процедура BG-RRP-4.0034 "Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници" (RESTORE)

Предстоящо обявяване през Семптември.

Общ бюджет: 1 179 365 490 лева

Максимален срок за изпълнение на проекти: до 31 март 2026 г.

group-2600764.png

Допустими кандидати

1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или да са юридическите лица с нестопанска цел или да са еквивалентно лице, регистрирано в държава членка на Европейското икономическо пространство.

​​​

2. Да са регистрирали надлежно информацията за своите действителни собственици.

3. Да предоставят на етап кандидатстване банкова гаранция за участие в размер на 3% от безвъзмездното финансиране, за което кандидатстват.

 

4. Да имат самостоятелно или чрез своите акционери собствен капитал от:

  • 6 млн. лв. за проектни предложения за батерии с планиран капацитет >=  20 MWh и <= 50 MWh;

  • 10 млн. лв. за проектни предложения за батерии с планиран капацитет > 50 MWh.

 

5. Да са ангажирали технически ръководител (физическo или юридическо лице), който да е работил по сходен проект, както следва:

  • Проект с най-малко 10 MW инсталирана мощност на обект за производство на електрическата енергия или съоръжение за съхранение, присъединени към мрежи средно или високо напрежение, за проектни предложения с инсталирана мощност на съоръжението за съхранение на електрическа енергия от 10 MW до 20 MW.

  • Проект с най-малко 20 MW инсталирана мощност на обект за производство на електрическа енергия или съоръжение за съхранение, присъединени към мрежи високо напрежение, за проектни предложения с инсталирана мощност на съоръжението за съхранение на електрическа енергия над 20 MW.

 

6. Да изграждат и въвеждат в експлоатация "нов използваем енергиен капацитет за съхранение на електроенергия", както следва:

  • работите във връзка със съоръжението за съхранение на електрическа енергия не трябва да са започнали към датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция

или

  • може да са започнали на или след 9 март 2023, но съоръжението за съхранение на електрическа енергия не трябва да е въведено в експлоатация към датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция.

7. Да имат постигнат следния етап на готовност към момента на подаване на проектното предложение:

  • валидно становище за присъединяване или действащ предварителен договор за присъединяване или действащ договор за присъединяване с ЕСО ЕАД (срокът за присъединяване не следва да е по-късно от 31 март 2026 г.).

​​

8. Да предвиждат изграждане на съоръжение за съхранение на електрическа енергия със следните технически характеристики:

• гарантиран (полезен) капацитет за продължителност на съхранението от най-малко 2 часа (C-Rate да е максимум C/2);

• номинална променливотокова мощност (AС мощност) от минимум 10 MW;

• да отговарят на параметри за осигуряване на резерви за първично регулиране на честотата и/или автоматично вторично регулиране на честотата и обменните мощности, посочени в Приложение 8

*При сключване на договор за финансиране, кандидатите ще трябва да представят банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10% от одобреното безвъзмездно финансиране.

noun_Euro_2328342_edited_edited_edited.png

Размер на финансиране

Максимален размер на финансиране за едно предложение за едно предприятие – 148 643 080 лева.

 

Максимален интензитет на финансиране до 50% от допустимите разходи, но не повече от 371 607,70 лева (без ДДС) за 1 MWh използваем енергиен капацитет на съоръжения за съхранение на електрическа енергия.

(Пример: При стойност от 743215,40 лева без ДДС за 1 mWh батерии, се финансират 371 607,70 лева)​

​​

gear-6_edited.png

Допустими разходи

1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);

2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА).

3. Разходи за строително-монтажни работи (СМР);

4. Разходи за услуги от инженерно-технически характер във връзка с проектирането;

5. Разходи за изграждане на присъединителни съоръжения и присъединяване към електропреносната мрежата;

6. Административни разходи за държавни и общински такси във връзка с регистрационни, лицензионни и разрешителни режими.

 

bottom of page