top of page

Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

recycling mid.png
Icon-2.png

За процедурата

Процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства за въвеждане на кръгови модели в предприятията.

ОТВОРЕНА за кандидатстване до 03.10.2023 г.

Общ бюджет: 180 000 000 лева

Микро и малки предприятия: 48 000 000 лева

Средни предприятия: 87 000 000 лева

Големи предприятия: 45 000 000 лева

 

Средства от: План за възстановяване​

group-2600764.png

Допустими кандидати

1. Търговци, регистрирани по Търговски закон/Закона за кооперациите. Да са регистрирани преди 31.12.2020 г.

2. Допустими са всички категории предприятия, които са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 г.:

 • Микро предприятие ≥ 170 000 лева

 • Малко предприятие ≥ 550 000 лева

 • Средно предприятие ≥ 950 000 лева

 • Голямо предприятие ≥ 3 000 000 лева

4. Извършват основна или поне 20% от допълнителна дейност в сектор С „Преработваща промишленост“.

 

noun_Euro_2328342_edited_edited_edited.png

Размер на финансиране

1. Размер на финансиране от 70 000 лв. до:

 • Микро предприятие до 350 000 лв.

 • Малко предприятие до 550 000 лв.

 • Средно предприятие до 750 000 лв.

 • Голямо предприятие до 1 000 000 лв.

Максималният размер на финансирането не трябва да надвишава общия оборот за 2020, 2021 и 2022 г., разделен на 3 и взет със следния %:

 • Микро предприятие: 90%

 • Малко предприятие: 60%

 • Средно предприятие: 30%

 • Голямо предприятие: 20%

2. Максимален интензитет (%) на помощта:

При режим de Minimis:

- Микро, Малки и Средни предприятия до 50% от инвестицията.

- Големи предприятия до 30% от инвестицията.

При режим Регионална инвестиционна помощ:

 • Микро и Малки предприятия до 50% от инвестицията, с изключение на София град и област Перник до 40% от инвестицията; Област Кюстендил до 45% от инвестицията.

 • Средни предприятия до 50% от инвестицията, с изключение на София град и област Перник до 30% от инвестицията; Област Кюстендил до 35% от инвестицията.

 • Големи предприятия до 30% от инвестицията, с изключение на София град и област Перник до 20% от инвестицията; София област, Област Благоевград и Област Кюстендил до 25% от инвестицията.

gear-6_edited.png

Допустими разходи

 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване

 • Придобиване на специализиран софтуер за производствения процес

 

За въвеждане на нови технологии за следните кръгови модели в предприятията:

 • Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:

  • подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност и последващото им влагане като суровина в производствени процеси;

  • намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа

  • намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт, с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа.

 • Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

  • заместване на пластмасови продукти за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки;

  • намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба

  • елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни опаковки с по-екологични варианти.

 • Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за влагане на ресурси с биологичен произход.

 • Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за: постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания, произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.

 • Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за: производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология).

bottom of page