top of page

Енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

EE Page.jpg
Icon-2.png

За процедурата

Процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите”

Отворена за подаване на проекти до 31 юли 2023 г.

Общ бюджет: 235 200 000 лева

 

Средства от: План за възстановяване

group-2600764.png

Допустими кандидати

1. ЮЛ или ЕТ, регистрирани по Търговски закон/Закона за кооперациите. Да са регистрирани преди 31.12.2019 г.

2. Допустими категории:

 • Микро предприятия (персонал от 1 до 9);

 • Малки предприятия (персонал от 10 до 49)

 • Средни предприятия (персонал от 50 до 249);

 • Големи предприятия (персонал над 249)

3. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 г.:

 • Микро предприятие ≥ 70 000 лева

 • Малко предприятие ≥ 150 000 лева

 • Средно предприятие ≥ 650 000 лева

 • Голямо предприятие ≥ 3 500 000 лева

noun_Euro_2328342_edited_edited_edited.png

Размер на финансиране

1. Размер на финансиране:

 • Микро предприятия до 100 000 лв. 

 • Малки предприятия до 300 000 лв. 

 • Средни предприятия до 500 000 лв. 

 • Големи предприятия до 1 500 000 лв. 

 

2. Максимален интензитет (%) на помощта:

При режим de Minimis: 65 % от инвестицията.

При режим Инвестиционни помощи за ЕЕ:

В Югозападен регион:​

 • Малки предприятия: 55%

 • Средни предприятия: 45%

 • Големи предприятия: 35%

Извън Югозападен регион:

 • Малки предприятия: 65%

 • Средни предприятия: 55%

 • Големи предприятия: 45%

gear-6_edited.png

Допустими разходи

Разходи за СМР/инженеринг:

1. Прилагане на мерки за ЕЕ (отоплителни системи, системи за охлаждане, вентилация, саниране на сгради, осветление и др.).

2. Прилагане на мерки за ВЕИ (фотоволтаични системи, геотермални системи и др.).

3. Съпъстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките.

 

ВАЖНО: Необходими технически документи при кандидатстване:

 • Обследване за енергийна ефективност на съответната сграда.

 • КСС за предвидените за изпълнение енергоспестяващи мерки в обследванията за енергийна ефективност

 • Писмо от РИОСВ/МОСВ, че не е необходим ОВОС или Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС или издадени Решения по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

 

Задължително изискване е след изпълнение на мерките в сградите да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект.

bottom of page