top of page

Внедряване на иновации в предприятията

innovation_i
Icon-2.png

За процедурата

BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

ОТВОРЕНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ДО 15.02.2024 г.

Общ бюджет: 293 374 500 лева

Югозападен регион: 29 337 450 лева

Регионите извън югозападен: 264 037 050 лева

Максимален срок за изпълнение на проекти: 15 месеца

 

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на ИСИС 2021-2027:

 • Информатика и ИКТ

 • Мехатроника и микроелектроника

 • Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии

 • Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии

 • Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика

group-2600764.png

Допустими кандидати

1. Търговци по Търговския закон или Закона за кооперациите. Да са регистрирани преди 31.12.2020 г.

2. Допустими категории:

 • МСП (микро, малки и средни предприятия)

 • Малки дружества със средна пазарна капитализация (персонал до 499 души).

3. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 г.:

 • Микро предприятие ≥ 100 000 лв.

 • Малко предприятие ≥ 300 000 лв.

 • Средно предприятие ≥ 1 000 000 лв.

 • Малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 2 000 000 лв.

4. Всички сектори на икономическа дейност, с изключение на недопустимите.

noun_Euro_2328342_edited_edited_edited.png

Размер на финансиране

1. Размер на финансиране от 50 000 лв. дo:

 • Микро и Малки предприятие до 500 000 лв.

 • Средни предприятия и Малки дружества със средна пазарна капитализация до 800 000 лв.

2. Максимален размер на помощта не трябва да надвишава:

 • Микро предприятия: 100% от сумата на нетни приходи от продажби за 2020 г., 2021 г. и 2022 г., разделени на 3.

 • Малки предприятия: 60% от сумата на нетни приходи от продажби за 2020 г., 2021 г. и 2022 г., разделени на 3.

 • Средни предприятия и Малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от сумата на нетни приходи от продажби за 2020 г., 2021 г. и 2022 г., разделени на 3.

3. Максимален интензитет (%) на помощта извън ЮЗР:

 • Микро и Малки предприятия: 50%

 • Средни предприятия и Малки дружества със средна пазарна капитализация: 45%

 

4. Максимален интензитет (%) на помощта в ЮЗР:

 • Микро и Малки предприятия: София град (столица): 40%; София област: 45%; Област Благоевград: 45%; Област Перник: 40%; Област Кюстендил: 45%.

 • Средни предприятия: София град (столица): 30%; София област: 45%; Област Благоевград: 45%; Област Перник: 30%; Област Кюстендил: 35%.

 • Малки дружества със средна пазарна капитализация: София град (столица): 20%; София област: 45%; Област Благоевград: 45%; Област Перник: 20%; Област Кюстендил: 25%.

5. Максимален интензитет на помощта по режим "de Minimis" за всички категории: 50%.

gear-6_edited.png

Допустими разходи

1. Разходи за придобиване на ДМА – машини, съоръжения и оборудване, необходими за внедряване на иновацията.

2. Разходи за придобиване на ДНА – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за внедряване на иновацията - до 400 000 лева.

3. Разходи за такси за заявяване и регистрация пред съответното компетентно ведомство - до 10 000 лева.

4. Разходи за консултантски услуги свързани със защита на индустриална собственост върху внедряваната иновация - до 10 000 лева.

5. Разходи за помощни услуги в подкрепа на внедряваната иновация (не следва да надвишават 25% от общите допустими разходи по проекта):

 • разходи за такси за достъп до бази данни и библиотеки - до 30 000 лева.

 • разходи за външни услуги, свързани с осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.

bottom of page