top of page

Разработване на иновации в предприятията

dev innovations
Icon-2.png

За процедурата

BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“

ОТВОРЕНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ДО 15.05.2024 г.

Общ бюджет: 127 000 000 лева

Югозападен регион: 21 590 000 лева

Регионите извън югозападен: 105 410 000 лева

Максимален срок за изпълнение на проекти: 18 месеца

Повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на ИСИС 2021-2027:

 • Информатика и ИКТ

 • Мехатроника и микроелектроника

 • Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии

 • Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии

 • Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика

group-2600764.png

Допустими кандидати

1. Търговци по Търговския закон или Закона за кооперациите. Да са регистрирани преди 31.12.2020 г.

2. Допустими категории:

 • МСП (микро, малки и средни предприятия)

 • Дружества със средна пазарна капитализация

 • Големи предприятия (само в партньорство с МСП)

3. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 г.:

 • Микро предприятие ≥ 80 000 лв.

 • Малко предприятие ≥ 200 000 лв.

 • Средно предприятие и Малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 850 000 лв.

 • Голямо предприятие ≥ 3 000 000 лв.

4. Всички сектори на икономическа дейност, с изключение на недопустимите.

*Големи предприятия са допустими само ако кандидатстват в партньорство с МСП.

 

noun_Euro_2328342_edited_edited_edited.png

Размер на финансиране

1. Размер на финансиране от 50 000 лв. дo:

 • Микро предприятие до 250 000 лв.

 • Малко предприятие до 400 000 лв.

 • Средно и Голямо предприятие до 500 000 лв.

2. Максимален размер на помощта не трябва да надвишава:

 • Микро предприятия: 100% от сумата на нетни приходи от продажби за 2020 г., 2021 г. и 2022 г., разделени на 3.

 • Малки предприятия: 60% от сумата на нетни приходи от продажби за 2020 г., 2021 г. и 2022 г., разделени на 3.

 • Средни предприятия: 25% от сумата на нетни приходи от продажби за 2020 г., 2021 г. и 2022 г., разделени на 3.

 • Големи предприятия: 10% от сумата на нетни приходи от продажби за 2020 г., 2021 г. и 2022 г., разделени на 3.

3. Максимален интензитет (%) на помощта по режим "Помощи за проекти за НИРД":

 • Микро и Малки предприятия: 60 %

 • Средни предприятия: 50%

 • Големи предприятия: 40 %

 

Максимален интензитет на помощта по режим "de Minimis" за всички категории: 60%.

gear-6_edited.png

Допустими разходи

1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова или производствена иновация.

2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова или производствена иновация.

 

Горните дейности се изпълняват чрез следните допустими разходи:

1. Разходи за възнаграждения

2. Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти

3. Разходи за амортизация на сгради и помещения

4. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията:

 • Възлагане на научни изследвания

 • Придобиване на знания и патенти

 • Консултантски услуги

5. Разходи за материали и консумативи

6. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище

bottom of page