top of page

Адаптирана работна среда 

dbut2023.jpg
Icon-2.png

За процедурата

Процедурата е ОТВОРЕНА за кандидатстване до 05.01.2024 г.

Общ бюджет: 100 000 000 лева

За ЮЗР: 7 920 000 лева

Извън ЮЗР: 92 080 000 лева

Средства от: План за възстановяване

group-2600764.png

Допустими кандидати

1. Всички юридически и физически лица, и техните обединения.

2. Допустими категории:

  • Микро предприятия (персонал от 1 до 9);

  • Малки предприятия (персонал от 10 до 49)

  • Средни предприятия (персонал от 50 до 249);

  • Големи предприятия (персонал над 249)

noun_Euro_2328342_edited_edited_edited.png

Размер на финансиране

1. Размер на финансиране: до 391 166 лева.

2. Интензитет (%) на финансиране:

  • 100% за микро, малки и средни предприятия;

  • 80% за големи предприятия.

3. Режим на финансиране: de minimis

gear-6_edited.png

Допустими разходи

1. Разработване и прилагане на "зелени" модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на "зелени" карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата, насочено към внедряване на "зелени" модели на организация на труд. (задължителна дейност) - до 200 лв. на участващо в дейността лице, но не повече от 20 000 лв. общо за цялата дейност.

2. Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и "ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве"- психологична подкрепа; - до 200 лв. на участващо в дейността лице, но не повече от 20 000 лв. общо за цялата дейност.

3. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.

4. Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

5. Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

6. Непреки разходи / Разходи за управление – 10% от всички останали разходи

*Разходите за СМР са до 15 % от общите разходи.

bottom of page