top of page

Финансиране на батерии над 200 kW към ВЕИ

c220f580-20ea-4c6d-8ab1-36a3b2d27e82_edited.jpg
Icon-2.png

За процедурата

Безвъзмездната финансова помощ за локалните съоръжения за съхранение (ЛСС) на електрическа енергия към комбиниран проект по две процедури:

Процедура 1: BG-RRP-4.032 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от ВЕИ и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW“.

или

Процедура 2: BG-RRP-4.033 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от ВЕИ и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW“.

ОТВОРЕНИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ДО 12.06.2024 г.

Общ бюджет:

Процедура 1: 107 570 650 лева

Процедура 2: 427 544 438 лева

Максимален срок за изпълнение на проекти: до 31 март 2026 г.

Финансират се ЛСС за изграждането на нови мощности, при които:

 • работата все още не е започнала преди подаването на проектното предложение или

 • работата по компонента за производство на електрическа енергия от ВИ е започнала след 12.02.2021 г., но не е въведен в експлоатация преди 01.01.2023 г. и работата по компонента за ЛСС не е започнала преди подаването на проектното предложение или

 • разширяване или реконструкция на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВИ в експлоатация с увеличаване на съществуващата инсталирана мощност. Финансират се ЛСС само за новите мощности.

group-2600764.png

Допустими кандидати

1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон.

2. Да предоставят на етап кандидатстване банкова гаранция за участие в размер на 3% от безвъзмездното финансиране, за което кандидатстват.

 

3. Да имат самостоятелно или чрез своите акционери собствен капитал от:

 • 1 млн. лева за комбинирани проекти с производствен компонент от ВИ с планирана мощност до 5 MW.

 • 4 млн. лева за комбинирани проекти с производствен компонент от ВИ с планирана мощност до 20 MW.

 • 6 млн. за комбинирани проекти с производствен компонент от ВИ с планирана мощност над 20 MW.

 

4. Да предоставят на етап сключване на договор банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10% от одобреното безвъзмездно финансиране.

 

5. Да са ангажирали технически ръководител (физическo или юридическо лице) на комбинирания проект, който да е работил по сходен проект, както следва:

 • проекти с най-малко 2 MW инсталирана мощност на обект за производство на електрическата енергия от ВИ, присъединени към мрежи средно напрежение, за проектни предложения с инсталирана мощност на компонента от ВИ до 5 MW.

 • проекти с най-малко 5 MW инсталирана мощност на обект за производство на електрическата енергия от ВИ, присъединени към мрежи средно или високо напрежение, за проектни предложения с инсталирана мощност на компонента от ВИ: от 5 MW до 20 MW.

 • проекти с най-малко 20 MW инсталирана мощност на обект за производство на електрическата енергия от ВИ, присъединени към мрежи високо напрежение, за проектни предложения с инсталирана мощност на компонента от ВИ над 20 MW.

 

6. Да имат постигнат следния етап на готовност на проекта:

 • влязло в сила решение или становище на компетентния орган по околна среда или

 • валидно становище за присъединяване или валиден предварителен договор или

 • действащ договор за присъединяване със съответния мрежови оператор.

 

9. Да предвиждат инсталиране на ЛСС на комбинирания проект със следните х-ки:

 • от 30% до 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект (mW).

 • да зарежда най-малко 75% от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база.

 • ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate да е максимум C/2).

noun_Euro_2328342_edited_edited_edited.png

Размер на финансиране

Процедура 1: до 50% от допустимите разходи, но не повече от 1 075 706 лева (без ДДС) за 1 МW инсталирана мощност на ЛСС.

 

Процедура 2: до 50% от допустимите разходи, но не повече от 743 215 лева (без ДДС) за 1 МW инсталирана мощност на ЛСС.

(Пример: При стойност от 2 151 412 лева без ДДС за 1 mW ЛСС, се финансират 1 075 706 лева)

*Локалните съоръжения за съхранение следва да са с капацитет от 30% до 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект (mW).

Максимален размер на помощта:

Процедура 1: до 35 854 000 лева.

Процедура 2: до 58 674 900 лева.

gear-6_edited.png

Допустими разходи

1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА).

2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА).

3. Разходи за строително-монтажни работи (СМР).

4. Разходи за услуги от инженерно-технически характер.

5. Разходи за съоръженията за свързване на ЛСС към съоръженията на обекта, който се изгражда по комбинирания проект.

6. Административни разходи за държавни и общински такси във връзка с регистрационни и разрешителни режими.

bottom of page