top of page

Допустими кодове на дейност по процедура "Технологична модернизация"

Високотехнологични производства:

C21      Производство на лекарствени вещества и продукти

C26      Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

 

Средно към високотехнологични производства:

C20      Производство на химични продукти

C27      Производство на електрически произведения

C28      Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C29      Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

C30      Производство на превозни средства, без автомобили

 

Други производства:

Е38      Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Е39      Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

 

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

J59       Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

J60       Радио- и телевизионна дейност

J61       Далекосъобщения

J62       Дейности в областта на информационните технологии

J63       Информационни услуги

M71     Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

M72     Научно-изследователска и развойна дейност

 

Регионалните  приоритетни сектори:

C10      Производство на хранителни продукти

C11      Производство на напитки

C13      Производство на тъкани

C14      Производство на облекло

C15      Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

C16      Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

C17      Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

C18      Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

C19      Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

C22      Производство на изделия от каучук и пластмаси

C23      Производство на изделия от други неметални минерални суровини

C24      Производство на основни метали

C25      Производство на метални изделия, без машини и оборудване

C31      Производство на мебели

C32      Производство, некласифицирано другаде

C33      Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

J58       Издателска дейност

bottom of page